Krajowy Reprezentant EACH

Zadania Krajowego Reprezentanta  i Zastępcy Krajowego Reprezentanta

Zgodnie z uchwałą Komitetu Sterującego EACH (Werona, luty 2013) do zadań krajowego reprezentanta (KR) i jego zastępcy (ZKR) należy reprezentowanie własnego kraju w strukturach EACH poprzez uczestniczenie wraz z innymi krajowymi reprezentantami w spotkaniach Komitetu Sterującego EACH oraz prowadzenie aktywnej działalności w swoim kraju.

W ramach pierwszego obszaru aktywności do zadań KR i jego zastępcy należy osobiste uczestniczenie w spotkaniach Komitetu Wykonawczego EACH i aktywna bieżąca współpraca z innymi krajowymi reprezentantami EACH, poprzez m.in. :

  • opracowywanie i wspieranie strategii współpracy nauczycieli i badaczy komunikacji klinicznej,
  • pozyskiwanie nowych członków i angażowanie niedoreprezentowanych przedstawicieli opieki zdrowotnej (pielęgniarek, lekarzy dentystów, fizjoterapeutów, dietetyków, kapelanów szpitalnych),
  • nawiązywanie kontaktów z podmiotami opieki zdrowotnej i innymi organizacjami zajmującymi się komunikacją kliniczną oraz instytucjami zrzeszającymi pracowników opieki zdrowotnej
  • inne działania promujące EACH.

W ramach drugiego obszaru aktywności, do zadań  KR i ZKR należy:

  • podejmowanie działań promujących ideę komunikacji klinicznej,
  • promowanie EACH oraz funkcji, jaką pełni ta organizacja w zakresie badań i nauczania komunikacji klinicznej w Europie, i na całym świecie,
  • pozyskiwanie nowych członków EACH,
  • inicjowanie i organizowanie krajowych przedsięwzięć tj. spotkania członków EACH, rozwijanie krajowej sieci, organizowanie warsztatów czy udzielanie informacji na temat tworzenia międzynarodowego networku.